Skap framtiden nå

Book et møte

Visste du at de aktiviteter dere allerede gjør i dag, kan gi grunnlag for betydelig støtte?

Skattefunn er ikke bare for de mest innovative selskapene, men en rettighet som alle norske selskaper kan ha krav på hvis de bruker ressurser på utvikling og nyskapning.

Det viktigste kriteriet for støtte er at prosjektet har som mål å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Dette inkluderer også en ny eller forbedret funksjonalitet av en eksisterende løsning.

Endringene som er ment som følge av prosjektet, må med andre ord ha en grad av innovasjon som ikke eksisterer i dag.

Hvis løsningen eksisterer i andre markeder, men trenger utvikling for å tilpasses bedriftens marked, kan dette gi grunnlag for støtte.

Det er ikke et krav at resultatet av prosjektet er vellykket eller blir tatt i bruk.

Hva som faller innenfor begrepene ‘innovasjon’ og ‘nyhet’ er ofte et spørsmål om å definere prosjektet riktig.

Med vår ekspertise og tilnærming avklarer vi raskt og kostnadsfritt hvilke muligheter dere har.

Et annet kriterie er at prosjektet må gi en nytteverdi for bedriften. Eksempler på dette kan være å spare kostnader, gi bedre service, raskere levering osv.

I tillegg må det være et mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter. Dette inkluderer å benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller nye områder.

For å være sikker på å få innvilget Skattefunn for inneværende år, og dermed få dekket kostnader for hele kalenderåret, må dere søke innen 1. september.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat. Vi gjør hele jobben for dere fra A til Å på no cure no pay basis.

→ Kontakt oss

Skattefunn er en støtteordning for forskning og utvikling i næringslivet, og administreres av Norges Forskningsråd.

Bedrifter kan få 19 prosent av interne og eksterne kostnader til forskning og utvikling inntil 4.750.000 per år.

Det er ingen begrensninger for tema i et Skattefunn-prosjekt, og mange bedrifter er ikke klar over at de aktiviteter de utfører i dag, eller planlegger å utføre i fremtiden, kan danne grunnlag for et Skattefunn-prosjekt.

Et Skattefunn prosjekt kan ha opptil 3 års varighet. Varer prosjektet lenger enn 3 år, kan bedriften sende ny søknad når første godkjenningsperiode er avsluttet. Ny søknad kan være en forlengelse eller videreføring av eksisterende Skattefunn-prosjekt, eller et nytt Skattefunn-prosjekt.

Støtten gis som skattefradrag, eller som utbetaling hvis selskapet går med underskudd.

Skattefunn er en rettighet som selskaper har krav på hvis de oppfyller gitte kriterier. Ordningen gjelder for bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer som er registrert i Brønnøysundregisteret og skattepliktige til Norge.

Det viktigste kriteriet er at prosjektet har som mål å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Dette kan også være en ny eller forbedret funksjonalitet og opplevelse av en kjent løsning.

Prosjektet må også gi en nytteverdi for bedriften (spare kostnader, gi bedre service, raskere levering osv). Det må være et mål med prosjektet å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter. Dette inkluderer å benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller nye områder.

Kontakt oss for en uforpliktende prat. Med vår ekspertise og tilnærming avklarer vi raskt og kostnadsfritt hvilke muligheter dere har.

→ Kontakt oss

Bedrifter kan få 19% av prosjektkostnadene dekket gjennom SkatteFUNN.

Det gis støtte for inntil 25 millioner kroner i årlige prosjektkostnader. Hvilket betyr at bedrifter kan få inntil 4.750.000 totalt i årlig støtte gjennom SkatteFUNN for sine prosjekter.

Kjøper dere inn tjenester fra en godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 50 millioner kroner. Alle prosjektkostnader utover 25 millioner må da gå til kjøp av tjenester fra en godkjent FoU-institusjon.

Bedriften kan få støtte for FoU kostnader knyttet til aktivitetene i den godkjente søknaden.

Eksempler på slike kostnader kan være; interne prosjekttimer, utstyr som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet, eksterne konsulenter og innleid arbeidskraft, nødvendige reiser og møter knyttet til prosjektet med mer.

For mange bedrifter utgjør interne timer den største kostnaden man kan få dekket.

Det er kun mulig å få støtte for de aktiviteter som står i fremdriftsplanen i den godkjente søknaden. Det er derfor viktig å utarbeide en gjennomtenkt søknad.

Hvis dere har kostnader på prosjektet før søknaden blir godkjent, kan disse tas med i grunnlaget for støtte så lenge det er samme kalenderår som søknaden blir godkjent.

Budsjetterte kostnader knyttet til de enkelte aktivitetene er ikke bindende. Det er de reelle dokumenterbare kostnadene dere har hatt i prosjektet som teller. Disse kan være høyere eller lavere enn budsjettet i søknaden.

Det er derfor viktig å få med seg alle kostnadene som danner grunnlaget for hvor mye støtte dere får.

Med vår erfaring og kunnskap sørger vi for at dere får maksimalt grunnlag for støtte.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe dere:

→ Vår metode

Støtten gis som skattefradrag, eller som direkte utbetaling til selskaper som går med underskudd.

Du mottar Skattefunn når årsregnskapet kunngjøres. Avhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd vil du enten få utbetalt Skattefunn direkte på konto fra kemneren, eller i form av redusert skatt.

For å motta Skattefunn-støtte, må bedriften først sende inn søknad om godkjenning av prosjektet. Det er Norges forskningsråd som behandler, og eventuelt godkjenner prosjektet.

Søknadsfristen for Skattefunn er 1. september. Alle søknader som sendes inn før 1. september er garantert å bli ferdigbehandlet samme år. Dette innebærer at du kan få fradrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

Det er mulig å søke etter fristen, men da gis ingen garantier om ferdigbehandling innen utgangen av året.

Søknader som ikke blir ferdigbehandlet innen utgangen av året overføres til påfølgende år for behandling, men vil da ikke gi skattefradrag for det året søknaden ble innsendt.

Søknad om Skattefunn skal blant annet inneholde beskrivelse av virksomheten og bakgrunnen for prosjektet, beskrivelse av prosjektets hovedmål og delmål med tilhørende FoU utfordringer.

Alle delmål skal ha tilhørende aktiviteter som også skal beskrives. I tillegg skal det utarbeides prosjektplan for aktivitetene med tidsestimat.

Søknaden skal også gi en beskrivelse av forventet nytte, ny kunnskap og nye ferdigheter. Samt beskrivelse av den nye eller forbedrede varen, tjeneste eller produksjonsprosessen. Det legges vekt på beskrivelse av innovasjonsgraden opp mot eksisterende løsninger i markedet.

I søknaden skal det også utarbeides et budsjett for prosjektet med tilhørende finansieringsplan.

Opsido bistår med prosjektplan med tilhørende aktiviteter og budsjett. Vi påtar seg hele arbeidet med å utarbeide en gjennomtenkt søknad med påfølgende bistand til rapportering og prosjektregnskap på No Cure No Pay basis.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat. Jo før vi starter prosessen, desto bedre.

→ Kontakt oss

Rapporteringen til Forskningsrådet vedrørende fremdrift i Skattefunn-prosjektet foregår årlig, og må leveres innen 1. mars påfølgende år.

I forbindelse med Årsregnskapet skal det utarbeides et eget prosjektregnskap for Skattefunn. Her må alle prosjektkostnader og interne timelister dokumenteres.

Det er bedriftens revisor som kontrollerer og godkjenner prosjektregnskapet før utbetaling av støtte. Prosjektregnskapet må godkjennes av en revisor uavhengig av om dere er revisjonspliktig eller ikke.

Bedriften må selv kreve skattefradraget. Skatteetatens skjema "RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling", skal bekreftes av revisor, og leveres som vedlegg til skattemeldingen for det aktuelle inntektsåret.

Det første vi kan gjøre er å ta et raskt møte med dere, enten på telefon eller hos dere.

Vi kartlegger hvilke muligheter dere har for støtte. I mange tilfeller finner vi muligheter dere ikke var klar over at dere hadde.

Vårt arbeid er basert på No Cure No Pay. Det vil si at Opsido kun får betalt ut fra faktisk utbetalt støtte, og etter at dere har fått utbetalt støtten.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe dere:

→ Vår metode